ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สถานีตำรวจภูธรสาขลา ตำบลบ้านคลองสวน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

สถานีตำรวจภูธรสาขลาอำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

ประวัติความเป็นมาโดยสังเขป

  *** สถานีตำรวจภูธรสาขลา สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๔๖๐ เดิมครั้งแรกชื่อสถานีตำรวจภูธรสาขลา ปลูกสร้างอยู่บริเวณทิศใต้ของวัดสาขลา ด้านหน้าติดคลองสาขลา เป็นที่ดินเอกชนยกให้วัดสาขลา จนเมื่อ พ. ศ. ๒๔๖๑ ทางราชการเห็นว่าที่ดินบริเวณริมคลองสาขลา ด้านเหนืออยู่ติดอู่เรือเอกชน ทิศใต้ติดวัดสาขลา ( ปัจจุบันมีโรงเรียนชุมชนวัดสาขลากั้น) ทิศตะวันตกติดกับโรงเรียนชุมชนวัดสาขลา ทิศตะวันออกติดกับริมคลองสาขลา เนื้อที่ ๑ ไร่ ๕๕ ตารางวา ตั้งอยู่เลขที่ ๑๘ หมู่ ๓ ตำบลนาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ เหมาะสมในการตั้งสถานีตำรวจ จึงได้ย้ายที่ทำการมาตั้งใหม่ เดิมมีพื้นที่รับผิดชอบ ๒ ตำบล คือ ตำบลนาเกลือ และตำบลแหลมฟ้าผ่า และขึ้นการปกครองกับ สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองสมุทรปราการ ต่อมามติ ก. ตร. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๒๒ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๒๒ ให้ตำบลแหลมฟ้าผ่า ไปขึ้นอยู่กับ สถานีตำรวจภูธรตำบลบางปลากด ( ชื่อเดิม) แต่เนื่องจาก ตำบลนาเกลือ มีการแบ่งส่วนเป็นที่ตั้งเป็น ตำบลบ้านคลองสวน จึงมีพื้นที่รับผิดชอบเป็น ตำบลนาเกลือ กับ ตำบลบ้านคลองสวน ตลอดมาจนถึงปัจจุบัน จนมีประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๒๗ แบ่งพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรปราการ ตั้งเป็นกิ่งอำเภอพระสมุทรเจดีย์ สถานีตำรวจภูธรตำบลสาขลา จึงย้ายมาขึ้นการปกครองกับ สถานีตำรวจภูธรกิ่งอำเภอพระสมุทรเจดีย์ โดยมีหัวหน้าสถานีเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน จนถึงปี ๒๕๒๘ จึงเปลี่ยนชื่อเป็น สถานีตำรวจภูธรตำบลสาขลา มีหัวหน้าสถานีเป็นนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร ไม่มีอำนาจการสอบสวน จนถึงปี ๒๕๔๑ จึงได้มีอำนาจการสอบสวน ระดับสารวัตร จนถึงปี ๒๕๔๕ จึงเลื่อนระดับหัวหน้าสถานีเป็น รองผู้กำกับการ จนถึงปี ๒๕๔๙ ได้รับงบประมาณจังหวัดสมุทรปราการ ให้สร้างที่ทำการใหม่ บริเวณเนื้อที่ ๒ ไร่ ๒ งาน ตั้งอยู่เลขที่ ๙๙/๑๙ หมู่ ๔ ตำบลบ้านคลองสวน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ จึงย้ายที่ทำการมาปฏิบัติราชการตั้งแต่ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๐ และเปลี่ยนชื่อเป็น สถานีตำรวจภูธรสาขลา ต่อมาได้รับการยกฐานะหัวหน้าสถานีเป็น ผู้กำกับการ เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ตามมติ ก.ตร. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๓ วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๓ **พอสังเขป